بررسی خواص نوری، بلوری و الکتریکی لایه‌های شفاف و هادی Al:ZnO

تخمین تحلیلی فعالیت گذر و توان مصرفی سیستم‌های دیجیتال با ترکیب دید رفتاری و ساختاری
بازشناسی چهره مبتنی بر بردارهای ویژگی
کاربرد ذخیره‌ساز ابر رسانا در بهبود مشخصات دینامیکی سیستم قدرت
ترکیب همسان وفقی و دیکدینگ سیستم‌های مدولاسیون کد شده در کانال‌های فیدینگ انتخابی
طراحی سیستم کنترل عصبی و پیاده‌سازی آن بر روی سیستم پاندول معکوس واقعی
کنترل مستقل نیروهای افقی و قائم در موتورهای القایی خطی به روش کنترل‌برداری
مقاوم‌سازی روش خطی‌سازی با فیدبک
شبیه‌سازی منابع تغذیه پالسی جهت مصارف خاص
طراحی یک برنامه نرم‌افزاری اتوماسیون برای یک شبکه کامپیوتر کنترل
طراحی سیستم کنترل لغزش چرخهای لکوموتیو
متعادل سازی کانالهای مخابراتی غیرخطی و متغیر با زمان
بررسی نیروهای الکترومغناطیس وارد برهادیها و عناصر حامل جریان
ساخت دستگاه فاصله‌یاب خطا و آزمایشگر آن
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*