طراحی و پیاده سازی یک تراشه شبکه عصبی برای کاربرد شناسایی گفتار با استفاده از تکنولوژی CMOS

طراحی، بهینه‌سازی و ساخت منبع تغذیه لیزر یاگ پیوسته جهت مصارف پزشکی
جهت‌یابی و ردگیری بهینه منابع وسیع صوتی
سنجش میدان مغناطیسی در نیمه هادیها و بررسی اثر متقابل میدان مغناطیسی در عملکرد افزاره‌های الکترونیکی
مسیریابی و طرح‌ریزی حرکت برای ربات متحرک
بررسی و پیاده‌سازی کنترل پیش‌بین هوشمند و مقایسه آن با سیستم کلاسیک
طراحی و پیاده‌سازی عاملهای هوشمند برای بازیابی اطلاعات در یک پایگاه داده‌های توزیع شده
حل دینامیکی مسیر حرکت گلوله توپ و تعیین الگوریتم هدف‌گیری و شلیک اتوماتیک
ارتباط نرم‌افزای و سخت‌افزاری بین مراکز دیسپاچینگ
بررسی اثرات مدیریت بار در بهبود قابلیت اعتماد سیستم‌های قدرت
نمایش دانش در سیستم‌های آموزشی هوشمند
طراحی کنترلگرد و وضعیتی برای سیستمهای نامطمئن به روش ساختار متغیر
طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی لازم جهت کنترل و هدایت خودروهای هدایت شونده
مقایسه فنی و اقتصادی بین شبکه‌های تغذیه بالاسری (کانتری) و تغذیه از طریق ریل‌های ایزوله (ریل سوم) در شبکه‌های حمل و نقل ریلی
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*