تعیین تعداد آنتن فرستنده در سیستم MIMO به منظور آشکارسازی نوع مدولاسیون

جبران کننده اثر تغییر ثابت زمانی روتور در کنترل برداری موتور القایی و شرایط تغییر گشتاور با استفاده از شبکه‌های عصبی
طراحی و بهینه‌سازی باتری - شارژر مقاوم مجهز به اصلاح کننده ضریب توان
نمایشهای گرافیکی کدهای بلوکی و کاربرد آنها در دکدینگ نرم با بیشترین درستنمایی
سیستم تلفن مرکزی 50 شماره مدل 50-Line P.AB.X.,AKD/LM ERICSSON 741
شمارنده‌ها و ثبت کننده‌ها
اندازه‌گیری آنتن به روش میدان نزدیک در حوزه زمان
طراحی سیستم کنترل به منظور کاهش ارتعاش پیچشی در سیستمهای دو جرمی موتور-بار با محور ارتباط طولانی
طراحی یک سیستم شناسایی زمان حقیقی جهت تشخیص قطعات تولیدی فورج
طراحی و ساخت سیستم هشداردهنده و پدافند لیزری
کنترل بار-فرکانس سیستم قدرت با استفاده از روش کنترل لغزشی فازی
بررسی نحوه توزیع چگالی شار و تلفات در موتور القائی تکفاز
طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری و نمایش چگالی شار موضعی در هسته‌های ترانسفورماتورهای سه فاز
طراحی کنترل کننده مقاوم برای موشک زمین به زمین
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*