بهینه سازی VAD) Voice Active Detector) بر مبنای آستانه گذاری موجک

طرح مدار جذر با قابلیت گسترش و آزمون
مدلسازی کامپیوتری توربو آلترناتورهای سه فاز با دومسیر موازی در هر فاز
کنترل اینورترهای منبع ولتاژ چند سطحی سه‌فاز با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی به کمک کلاسه‌بندی بردارها
طراحی کنترل کننده عصبی فازی تطبیقی برای سیستمهای چندورودی چند خروجی غیرخطی
بررسی پدیده نوسان توان در شبکه انتقال فارس و تنظیم رله‌های دیستانس برای مقابله با اشتباه آنها در هنگام بروز این پدیده
تهیه نرم‌افزاری بر پایه المانهای محدود و انجام مطالعات موردی در ارتباط با تجهیزات قدرت توسط این نرم‌افزار
What type of database table structure is this called?
Recommended location for document storage - in database or elsewhere?
Is it better to have 1 page or many for a website listing a small number of products?
How to represent a 2-D data matrix in a database
Data Module in Dll with delphi?
What ORMs work well with Scala? [closed]
Subversion: Copy repository users from existing to new project (SASL Database)
Database design--billions of records in one table?
What is NoSQL, how does it work, and what benefits does it provide? [closed]
Database of Software
استفاده از منطق فازی، الگوریتم ژنتیک در کنترل برداری و اسکالر موتور القائی
پایدارسازی سیستم‌های غیرخطی نامعین
کنترل فازی کشش خودرو
مطالعه و شبیه‌سازی همسانسازهای بازخور تصمیم
ارائه راهکاری مناسب جهت پیش‌بینی بار میان مدت و بلندمدت در شبکه توزیع ایران
روشهای مختلف استفاده از فیلتر اکتیو سری برای حذف هارمونیکهای شبکه
طراحی و شبیه‌سازی الگوریتم تحمل‌پذیری خطا در سیستمهای خطی
ابزار طراحی واحد خودآزمون پذیری برای قطعات حافظه
ردیابی اهداف مانور دهنده بوسیله فیلترهای تصادفی
کنترل مستقیم گشتاور در موتورهای القایی سه فاز
شبیه‌ساز 8051
شبیه‌سازی ترانسفورماتور ولتاژ و بررسی پدیده فرورزونانس روی آن
طراحی ترانسفورماتور آزمایشگاهی کاسکاد 3 پله 750 کیلو وات 2 آمپر
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*