تخصیص بهینه توان در سیستم‌های مخابراتی با فیدینگ سریع و سیستم‌های Digital Subscriber Line (DSL)

طرح مدار جذر با قابلیت گسترش و آزمون
مدلسازی کامپیوتری توربو آلترناتورهای سه فاز با دومسیر موازی در هر فاز
کنترل اینورترهای منبع ولتاژ چند سطحی سه‌فاز با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی به کمک کلاسه‌بندی بردارها
طراحی کنترل کننده عصبی فازی تطبیقی برای سیستمهای چندورودی چند خروجی غیرخطی
بررسی پدیده نوسان توان در شبکه انتقال فارس و تنظیم رله‌های دیستانس برای مقابله با اشتباه آنها در هنگام بروز این پدیده
تهیه نرم‌افزاری بر پایه المانهای محدود و انجام مطالعات موردی در ارتباط با تجهیزات قدرت توسط این نرم‌افزار
انتخاب بهینه مقطع کابلها در شبکه‌های قدرت توزیع و فوق توزیع
استفاده از منطق فازی، الگوریتم ژنتیک در کنترل برداری و اسکالر موتور القائی
پایدارسازی سیستم‌های غیرخطی نامعین
کنترل فازی کشش خودرو
مطالعه و شبیه‌سازی همسانسازهای بازخور تصمیم
ارائه راهکاری مناسب جهت پیش‌بینی بار میان مدت و بلندمدت در شبکه توزیع ایران
روشهای مختلف استفاده از فیلتر اکتیو سری برای حذف هارمونیکهای شبکه
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*