تعیین ذخیره‌گردان اقتصادی با توجه به ارزش قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته

کنترل ولتاژ به روش ترکیبی برنامه‌ریزی دینامیکی فازی-عصبی
طراحی و شبیه‌سازی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره سه محوری با استفاده از گشتاوردهنده‌های مغناطیسی و چرخ ممنتم
مدلسازی عضله تحریک شده در شرایط غیرایزومتریک توسط شبکه‌های عصبی مصنوعی
کنترل هلیکوپتر بر مبنای روشهای غیرخطی
طراحی اندازه‌گیر شیب سطوح
ارائه یک روش جدید در محاسبه تبدیل معکوس رادن
طراحی بهینه ترانسفورمر توزیع
کنترل گشتاور در یک خودروی برقی مجهز به دو محرکه الکتریکی
بازشناسی نتهای موسیقی برای ساز سنتور
بازشناسی حروف مجزای دستنویس فارسی با استفاده از مدل پنهان مارکف با چگالی پیوسته و ایده ترکیب چند سیستم خبره
طرح مدار جذر با قابلیت گسترش و آزمون
مدلسازی کامپیوتری توربو آلترناتورهای سه فاز با دومسیر موازی در هر فاز
کنترل اینورترهای منبع ولتاژ چند سطحی سه‌فاز با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی به کمک کلاسه‌بندی بردارها
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*