مدلسازی الکترو-حرارتی ماژولهای الکترونیک قدرت چند-چیپی IGBTو شبیه سازی آن در SPICE

طراحی شبیه‌سازی و پیاده‌سازی یک دمدولاتور تمام دیجیتال برای گیرنده پی‌جو با ساختار سوپرهترودین
بررسی تئوری آزمایشگاهی طرح جهت تشخیص خونریزی مغزی
تعیین پارامترهای موتور القایی به کمک شبکه‌های عصبی
مدل هارمونیکی کنتورهای فعال القایی و تجزیه و تحلیل خطای آنها در حضور هارمونیکهای ولتاژ و جریان
برنامه‌ریزی بهینه تولید در سیستم‌های قدرت همراه با تعیین منحنی بار بهینه
طراحی، بهینه‌سازی و ساخت سیستم پمپاژ آب با استفاده از آرایه خورشیدی
شبیه‌سازی و پیاده‌سازی میکروپروسسوری کنترل دور موتور مغناطیس دائم سنکرون به روش بدون حسگر
سیستم شناسایی کدپستی دستنویس و تایپی پاکت‌نامه
پیاده‌سازی سخت‌افزاری شبکه‌های عصبی تغذیه مستقیم
تخمین اضافه ولتاژهای حاصل از کلیدزنی به کمک شبکه‌های عصبی
ذخیره و نمایش تصویر
روشهای شناسایی زیرفضا
کنترل ولتاژ به روش ترکیبی برنامه‌ریزی دینامیکی فازی-عصبی
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*