[تضعیف‌کننده نوری متغیر سیستم‌های میکروالکترومکانیکی با عملکرد بالا در فضای آزاد]

پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی پرسپترون و کوهنن با تاکید بر روزهای تعطیل
بررسی لیزرهای با فیدبک گسترده و منعکس کننده براگ با خراشیدگی باریک شده
طراحی نرم‌افزاری دستگاه نشان‌دهنده محل اتصالی در خطوط توزیع
طراحی موتورهای القائی کوچک سه‌فاز دور بالا
آنالیز یک شکاف عرضی تشعشع‌کننده بین صفحات موازی با طول محدود
کاهش اثر تداخل در یک سیستم سیار سلولی با استفاده از شکل دادن به نماد آنتن
نظریه مجموعه‌های راف و کاربرد آن در کنترل
پایداری ولتاژ کنترل توان راکتیو در یک پست توزیع با استفاده از برنامه‌ریزی دینامیکی
طراحی و شبیه‌سازی سیستم کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از بایاس اندازه حرکت زاویه‌ای
پخش اقتصادی بار در سیستمهای قدرت پرتلف با استفاده از شبکه‌های عصبی
بکارگیری الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی در بهینه‌سازی و طراحی ژنراتورهای سنکرون
طراحی شبیه‌سازی و پیاده‌سازی یک دمدولاتور تمام دیجیتال برای گیرنده پی‌جو با ساختار سوپرهترودین
بررسی تئوری آزمایشگاهی طرح جهت تشخیص خونریزی مغزی
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*