مدل‌سازی کانال در لینک‌های نوری فضای آزاد (FSO)

موقعیت یابی در شبکه های Ad Hoc
تشخیص حروف الفبای فارسی در زبان حرکات انگشتان
تحلیل ظرفیت سیستم‌های اشتراک طیفی در کانال‌های محو شونده
طراحی و شبیه‌سازی فیلتر موجبری صفحه E
طراحی واحدهای پایه میدانهای محدود با استفاده از آرایه‌های ضربانی روی FPGA
مدلسازی و تحلیل هارمونیکی شبکه الکتریکی واحد قلع اندود صنایع فولاد‌سازی
مدلسازی کنترل کننده سیلان توان میان خط تعمیم یافته (GIPFC) و بررسی تأثیر آن در عملکرد رله دیستانس
تحلیل و طراحی آشکارساز نوری بهمنی (APD) به روش مونت کارلو
طراحی کنترلگر مقاوم مرتبه ثابت با استفاده از چندجمله ای های مثبت
تنظیم پارامترهای محدودکننده های فوق و زیر تحریک ژنراتور سنکرون و اثر آن بر پایداری ولتاژ سیستم قدرت
گسترش نظریه کنترل بهینه برای سامانه?های پویای با مرتبه?های کسری نامتناسب
کنترل فازی امپدانس سیستم تعلیق آسانسور
مدلسازی و کنترل کوره‌های قوس AC با استفاده از نظریه آشوب
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*