کاربرد شبیه سازی مونث کارلو در ارزیابی قابلیت اعتماد سیستمهای توزیع با بار متغیر


کاربرد شبیه سازی مونث کارلو در ارزیابی قابلیت اعتماد سیستمهای توزیع با بار متغیر
یکی از مشکلات ارزیابی اعتماد سیستمهای قدرت رخداد فرآیندهای کاملا اتفاقی در اون هست که محاسبات را با نوعی پیچیدگی سکون همراه می سازد.


پیش‌بینی عملکرد دائمی و دینامیکی ماشین ریکتانس سوئیچ شونده به روش مدار معادل مغناطیسی بهبود یافته
بدین ترتیب نگرشی قطعی به مسائلی که آمیختگی فراوانی با عدم قطعیت دارد، خود می تواند موجبات انحراف از روند اصلی تحقیق را فراهم سازد.


محاسبات اتصال کوتاه خط انتقال نیرو با استفاده از روش تبدیل فوریه
یکی از سازو کارهایی که می تواند در این مسیر بکار گرفته شود روش مونت کارلو هست.


ژنراتور سه فاز با هادی ثابت و آهنربای گردان
این روش بدلیل ساختاری که بر اون هستوار هست بستر مناسبی جهت پردازش و ارزیابی واقعی تر روندهای طبیعی خواهند داشت که از جمله اون می توان به همنوایی موزونی که با فرآیندهای اتفاقی دارد اشاره نمود.


انتقال حرارت و توزیع درجه حرارت در صفحه انژکتور راکت
پايه روش مونت کارلو بر تولید اعداد و متغیرهای تصادفی هستوار هست.


برق‌رسانی به دو روستای حسینان و معلمان توسط سیستمهای فتوولتائی
بنابراین چهارچوب تحقیقات مربوطه کاملا تدوین شده هست.


طراحی و ساخت همزن مغناطیسی چندکاناله
اونچه به عنوان محدودیت و کاستی مطرح هست عدم توانایی در فراهم ساختن مقدمات مورد نیاز تحلیل در این روش هست که نوع برخورد با فرآیند اتفاقی و توزیع احتمالی وقوع اون از جمله اونهاست.


ارائه یک جبرانساز بهینه برای میرا کردن نوسانات زیرسنکرون (SSR)
چنانچه این مقدمات و جوانب مسئله به خوبی دیده شود، روش مونت کارلو می تواند حاملی مناسب در رسیدن به مقاصد مورد نظر باشد.


طراحی کنترل کننده برای سیستم تعلیق خودرو و بر مبنای مدل غیر خطی
یکی از این موارد چگونگی تعیین ساختار احتمالی رفتار سیستمهاست که در متغیرهای تصادفی انعکاس می یابد.

در ارزیابی قابلیت اعتماد این بحث بصورت توابع توزیع احتمال ظاهر می گردد که در بسیاری از موارد به یک یا چند نوع توزیع احتمالی محدود می شود و علت اون را می توان عدم نیاز به دقت بیشتر و تمایل به سهولت در محاسبات دانست که نمی تواند پایه علمی مستندی داشته باشد.

بخشی از تحقیق حاضر علاوه بر حالت عمومی شبیه سازی مونت کارلو به تعیین مناسبترین تابع توزیع احتمالی اختصاص دارد که بر پایه تئوری تخمین حداکثر شباهت و نیز معیار حداقل مربعات خطا بر پايه اطلاعات و داده های سوابق کارکرد و مولفه های سیستم توزیع هستوار هست.

این کار در مراحل مختلف شبیه سازی انجام گرفته و بهترین برازش از رفتار مولفه ها را جستجو می نماید.

بخش دیگر تحقیق به ارائه مدلی جدید جهت محاسبه شاخص های قابلیت اعتماد سیستمهای توزیع با بار متغیر وقتی می پردازد که تا حد زیادی توجیه ناپذیر هستفاده از مقدار متوسط بار در محاسبه شاخص های بار و انرژی را نمایان می سازد.

این مدل با تکیه بر اطلاعات جمع آوری شده بار مصرفی با فواصل نمونه برداری دلخواه شامل مقادیر ‏‎Peak‎‏ و ‏‎Offpeak‎‏ و تعیین بار مورد نیاز از طریق برازش داده ها عمل می نماید.

جهت برخورد با عدم قطعیت در مدل بار و سایر شرایط حاکم، تئوری فازی بکار گرفته شده هست.

در نهایت میزان نهایی بار پس از فازی زدائی تعیین و در محاسبه بعضی از شاخص ها مانند ‏‎ُENS‎‏ بکار می رود که این کار سبب بهبود در نتایج خواهد شد.

موارد مختلف عدم قطعیت در این مباحث مطرح و سرانجام برنامه کامپیوتری تهیه شده در شبکه ‏‎RBTS‎‏ در حالتهای عمومی با بار متوسط، تعیین مناسبترین تابع توزیع احتمالی بر پايه اطلاعات فرضی متغیرهای تصادفی و نیز با در نظر گرفتن اطلاعات بار متغیر وقتی در یک نمونه عملی تست شده هست.
76 out of 100 based on 76 user ratings 1276 reviews

مدل سازی و طراحی روش های کنترلی نوین مبدل های ماتریسی
[تاثیر آنتن‌های هم بسته و دانش کانالی ناقص بر سیستم‌های چند ورودی چند خروجی]
[طراحی و پیاده‌سازی گیرنده و فرستنده‌های کانالی‌شده بسامدی باند فوق وسیع (UWB)]
[تثبیت ولتاژ سیستم‌های قدرت با استفاده از مدل‌های دینامیکی در ژنراتورها و بارها]
[ارزیابی Fuzzy Greedy در جستجو، بهینه‌سازی و یادگیری]
[توسعه یک مدول حسگر و واقعه‌نگار داده‌ای قادر به اندازه‌گیری پارامترهای حرکت‌شناسی در سطوح بالا در فوتبال]
Data Model tools for DB2
Can I have multiple primary keys in a single table?
Common Interface for CouchDB and Amazon S3
Does anyone know where I could get free GPS data on certain types of locations for any country
Postgresql: is it better using multiple databases with 1 schema each, or 1 database with multiple schemas?
How do you handle “special-case” data when modeling a database?
DB non-clustered Index on event log date DESC a bad idea?
Change DAO DBEngine DataTable's column from DataType dbInteger to dbLong in VB6
How do I Pull a Single Column of Data out of a Filled DataSet?
Opening a MS Access database from VB that is being used by another user
*