تخمین اضافه ولتاژهای حاصل از کلیدزنی به کمک شبکه‌های عصبی


تخمین اضافه ولتاژهای حاصل از کلیدزنی به کمک شبکه‌های عصبی
در این پایان‌نامه خطوط انتقال 400 کیلوولت ، با توجه به نوع مدار (تکمداره و دومداره) تقسیم‌بندی شده و شرایط موثر بر اضافه ولتاژهای کلیدزنی از جمله طول خط کلیدزنی شده، وضعیت بار انتهای خط، وقت کلیدزنی، وجود یا عدم وجود انواع برقگیرها، وضعیت کلید و مقاومتهای وصل در اون، نوع باندل سیم و .


طراحی و شبیه سازی سیستم هدایت نزدیک بهینه موشک بالستیک زمین به زمین
.


طراحی و ساخت آنتن ‏‎SBF‎‏ بررسی ایستگاه زمینی ماهواره ‏‎LEO‎‏ در باند ‏‎UHF‎‏
.


نرم افزار گرافیکی حل حالت گذاری شبکه های قدرت
مورد بررسی برنامه گرفته و بکمک شبکه عصبی بیشترین اضافه ولتاژ کلیدزنی و محل اون در طول خط به دست می‌آید.


تحلیل توان در محیط غیرسینوسی جهت کنترل جبرانسازهای کیفیت توان
آموزش شبکه عصبی بکمک نرم‌افزار ATP انجام شده هست .


بررسی عملکرد موتور القایی سه فاز قفسه ای در حالت ناهم محوری بین روتور و استاتور و سایر خطاها.
برای این منظور با تغییر شرایط موثر در اضافه ولتاژهای کلیدزنی، الگوهای آموزشی موردنیاز شبکه عصبی تهیه شده و شبکه آموزش داده می‌شود و بعد برای حالتهای تست که شبکه مورد آموزش برنامه نگرفته، جواب مطلوب بیشترین اضافه ولتاژ و محل وقوع اون بدست می‌آید.


مدل بهینه انتشار امواج مخابرات سیار برای شهر تهران در باند 900 مگاهرتز
ضمنا تاثیر خطوط ارتباطی و منشعب از پست کلیدزنی شده بر اضافه ولتاژهای خط مفروض ، مورد ارزیابی برنامه می‌گیرد.


کاربرد روش یادگیری تفاوت زمانی در مهندسی کنترل
حسن هستفاده از شبکه عصبی در اون هست که از انجام مطالعات بکمک نرم‌افزار ATP که برنامه‌ای وقتبر هست می‌توان اجتناب کرد.


طراحی حذف کننده نویز صحبت با استفاده از فیلترینگ تطبیقی کور و الگوریتم ژنتیک
بمنظور ارزیابی الگوریتم پیشنهادی، در انتها کلیدزنی در محل پست کارون 4 انجام شده و اضافه ولتاژهای حاصل از طریق نرم‌افزار ATP و شبکه عصبی موردنظر، محاسبه و مورد مقایسه برنامه گرفته هست .

اطلاعات مورد هستفاده عموما از شرکت مشانیر اخذ شده هست .
82 out of 100 based on 42 user ratings 1192 reviews