طراحی کنترل کننده‌های فازی


طراحی کنترل کننده‌های فازی
هدف مورد نظر در این پروژه، معرفی کنترل فازی و چگونگی طراحی سیستمهای کنترل فازی می‌باشد .


بررسی مسائل سیم پیچ سوم در ترانسفورماتورهای قدرت
لذا ابتدا تئوری مجموعه‌های فازی مورد بررسی برنامه می‌گیرد.


ارائه روش انتخاب سطوح عایقی تجهیزات در پستهای کیلو ولت 400
این بررسی شامل تعاریف ، مدل سازی عبارات زبانی، چگونگی هستنتاج تقریبی و معرفی سیستمهای فازی هست .استنتاج تقریبی از دستورات زبانی چند ورودی چند خروجی و سیستمهای فازی چند ورودی و سیستمهای فازی چند ورودی - چند خروجی و معادلات دینامیکی فازی در ضمیمه آورده می‌شود.


ساخت رله‌های حفاظتی شبکه‌های توزیع و انتقال قدرت
با معرفی کارهائیکه در کنترل فازی انجام گرفته، مشکلاتی که در مورد طراحی کنترل نماينده‌های‌فازی وجود دارد، مورد تجزیه و تحلیل برنامه می‌گیرد.


کنترل قدرت راکتیو
ازجمله این مشکلات ، چگونگی تبیین دستورات توصیفی زبانی کنترلر می‌باشد.


تجزیه و تحلیل و مدل کردن انفجار امواج داخل ساختمان
جهت رفع این مشکل : -1 کنترل نماينده فازی بر پايه مدل فازی پروسس -2 کنترل نماينده وفقی فازی .


طراحی و ساخت آب گرم‌کن برقی
توسط عده‌ای از محققین پیشنهاد شده‌است‌که با بررسی این دو کنترل نماينده، ضعفهای موجود در اونها، معرفی می‌شود و درجهت رفع این ضعفها ایده‌هائی پیشنهاد میگردد .


تخمین تابع انتقال سروموتور هیدرولیک
نتایج شبیه‌سازی کامپیوتری نیز جهت تائید این ایده‌ها ارائه می‌شود.


اثر ناپیوستگی روی کارکرد Fin-line و کاربرد آن76 out of 100 based on 46 user ratings 196 reviews