بررسی عوامل موثر در هزینه‌های جاری دولت در شهرستانهای استان اصفهان (مطالعه موردی بودجه استان در سال 1375)


بررسی عوامل موثر در هزینه‌های جاری دولت در شهرستانهای استان اصفهان (مطالعه موردی بودجه استان در سال 1375)
هدف از این تحقیق بررسی شرایط موثر بر هزینه‌های جاری دولت در شهرستانهای هستان اصفهان میباشد.


توسعه الگوی طراحی استراتژایهای فناوری اطلاعات در یک حوزه صنعتی
بدین منظور از اطلاعات و آمارهای موجود هر شهرستان که برپايه آمارنامه هستان که توسط ساوقت برنامه و بودجه مرکز آمار ایران انتشار یافته هست بصورت مقطعی، (مطالعه موردی در سال 75) و روش حداقل مربعات معمولی (O.


اثر فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو (مطالعه موردی صنام الکترونیک )
L.


ارائه روشی جدید برای محاسبه مشخصه های روش پرت
S) در برآورد الگوها هستفاده شده هست .


تبیین ارتباط میان قابلیت یادگیری و تحول سازمانی: مورد کاوی در سازمانهای ایرانی
مهمترین متغیرهای توضیحی یا شرایط موثر بر هزینه‌های جاری دولت در شهرستانهای هستان اصفهان در تحقیق عبارتند از: تعداد کل دانش‌آموزان هر شهرستان (TD) تعداد کل کارکنان ادارات آموزش و پرورش هر شهرستان -(TKA) جمعیت شهرنشین در هر شهرستان (JS) مخارج جاری سال قبل (HJG) درآمدهای شهرستانی از محل طرحهای ملی -(DM) مالیاتهای دریافتی در هر شهرستان (TAX)، درآمدهای شهرستانی (DS)، تعداد شهرها و روستاهای هر شهرستان -(TSR) هزینه‌های عمرانی در هر شهرستان (HO).


بررسی چالشهای موجود در استقرار سیستم مدیریت ارتباطات با مشتریان با تمرکز بر روش امتیاز دهی مشتریان در یک سازمان خدماتی
نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان میدهد در سال مورد نظر اثر متغیرهای فوق مثبت و معنی‌دار (در سطح 5 و یا 10 %) میباشد که از میان شرایط فوق، متغیرهای هزینه‌های عمرانی و درآمدهای شهرستانی از محل طرحهای ملی و تعداد کل دانش‌آموزان و هزینه‌های جاری سال قبل از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر شهرستانهای هستان می‌باشد.


ارزیابی و تحلیل یکپارچه صنایع خودروسازی بر اساس شاخص‌های معتبر و استاندارد
بنابراین پیشنهاداتی در این موارد ارائه گردیده از جمله اصلاح سیستم مالیاتی کشور، فعال شدن بخش خصوصی در زمینه‌های آموزشی از جمله مدارس غیرانتفاعی و ...


بررسی نقش بازارهای الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین
و همچنین پیشنهاد گردیده که باید دولت با اعمال سیاستهای لازم از جمله سیاست کنترل موالید در شهرها، از رشد جمعیت شهرنشین جلوگیری نموده و همچنین با اعمال تدابی لازم از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری نماید.


بررسی نقش و جایگاه ((تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات )) در (( مهندسی دوباره فرایندهای کسب و کار))73 out of 100 based on 38 user ratings 813 reviews