پرچم ایرانی و غرور ایرانی


پرچم ایرانی و غرور ایرانیپرچم ايران
پرچم ایرانی و غرور ایرانی
پرچم ايران قبل از سال 1357

پرچم ایرانی و غرور ایرانی
پرچم ايران بعد از سال 1357بازار مریم کیش

1:

پيشينه
اوليناشاره در تاريخ اساطير ايران به وجود پرچم، به قيام کاوه آهنگر عليه ظلم و ستم آژي دهاک(ضحاک) بر ميگردد.


متروی مسکو یکی از جاذبه‌های گردشگری پایتخت روسیه
در اون هنگام کاوه براي اون که امت را عليه ضحاک بشوراند، پيش بند چرمي خود را بر سر چوبي کرد و اون را بالا گرفت تا امت گرد او جمع شدند.


«درِ جهنم»؛ چه چیزی سبب تبدیل شدن این مکان به یک منطقه توریستی شد
سپس کاخ فرمانرواي خونخوار را در هم کوبيد و فريدون را بر تخت شاهي نشانيد.


سراب گیان نهاوند یکی از زیبا‌ترین و پرآب‌ترین سرابهای استان همدان

فريدون نيز پس از اونکه فرمان داد تا پاره چرم پيش بند کاوه را با ديباهاي زرد و سرخ و بنفش آراستند و دُر و گوهر به اون اضافه کردند، اون را درفش شاهي خواند و بدين سان " درفش کاايشانان " پديد آمد.


گل نرگس بهبهان در سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری ثبت ملی شده است
اولينرنگهاي پرچم ايران زرد و سرخ و بنفش بود، بدون اونکه نشانه اي ايشانژه بر رايشان اون وجود داشته باشد.


جایگاه بختیاری های ایران دوست
درفش کاايشانان صرفاً افسانه نبوده و به هستناد تاريخ تا پيش از حمله اعراب به ايران، بايشانژه در وقت ساسانيان و هخامنشيان پرچم ملي و نظامي ايران را درفش کاايشانان مي فرمودند، هر چند اين درفش کاايشاناني اساطيري نبوده هست.


9 اثر در جلسه کمیته‌ ثبت و حریم میراث طبیعی واجد ارزش ثبت شناخته شدند

محمدبن جرير طبري در کتاب تاريخ خود به نام الامم و الملوک مينايشانسد: درفش کاايشانان از پوست پلنگ درست شده، به درازاي دوازده ارش که اگر هر ارش را که فاصله بين نوک انگشتان دست تا بندگاه آرنج هست 60 سانتي متر به حساب آوريم، تقريباٌ پنج متر عرض و هفت متر طول ميشود.


بازی‌های بومی، قبیله‌ای، محلی و سنتی ایرانی علاوه بر بار فرهنگی، از جذابیت و تنوع بال
ابولحسن مسعودي در مروج اهب نيز به همين موضوع اشاره ميکند.


به روايت اکثر کتب تاريخي، درفش کاايشانان وقت ساسانيان از پوست شير يا پلنگ ساخته شده بود، بدون اونکه نقش جانوري بر رايشان اون باشد.

هر پادشاهي که به قدرت مي رسيد تعدادي جواهر بر اون مي اضافه کرد.

به هنگام حملهٌ اعراب به ايران، در جنگي که در اطراف شهر نهاوند در گرفت درفش کاايشانان به دست اونان افتاد و چون اون را همراه با فرش مشهور " بهارستان " نزد عمربن خطاب خليفه مسلمانان، بردند ايشان از بسياري گوهرها، دُرها و جواهراتي که به درفش آايشانخته شده بود دچار شفرمودي شد و به نوشته فضل الله حسيني قزايشانني در کتاب المعجم مينايشانسد: " امير المومنين سپس بفرمود تا اون گوهرها را برداشتند و اون پوست را سوزانيدند ".

با فتح ايران به دست اعراب - مسلمان، ايرانيان تا دايشانست سال هيچ درفش يا پرچمي نداشتند و تنها دو تن از قهرمانان ملي ايران زمين، يعني ابومسلم خراساني و بابک خرم دين داراي پرچم بودند.

ابومسلم پرچمي يکسره سياه رنگ داشت و بابک سرخ رنگ به همين رايشان بود که طرفداران اين دو را سياه جامگان و سرخ جامگان مي خواندند.

از اونجائي که علماي اسلام تصايشانرپردازي و نگارگري را حرام ميدانستند تا سالهاي مديد هيچ نقش و نگاري از جانداران بر رايشان درفش ها تصايشانر نمي شد.اولينتصايشانر بر رايشان پرچم ايران
در سال 355 خورشيدي ( 976 ميلادي ) که غزنايشانان، با شکست دادن سامانيان، زمام امور را در دست گرفتند، سلطان محمود غزنايشان براي اولينبار دستور داد نقش يک ماه را بر رايشان پرچم خود که رنگ زمينه اون يکسره سياه بود زردوزي نمايند.

سپس در سال 410 خورشيدي ( 1031 ميلادي ) سلطان مسعود غزنايشان به انگيزه دلبستگي به شکار شير دستور داد نقش و نگار يک شير جايگزين ماه شود و از اون پس هيچگاه تصايشانر شير از رايشان پرچم ملي ايران برداشته نشد تا انقلاب ايران در سال (1979 ميلادي).2:

اضافه کرده شدن نقش خورشيد بر پشت شير
در وقت خوارزمشاهيان يا سلجوقيان سکه هائي زده شد که بر رايشان اون نقش خورشيد بر پشت آمده بود، رسمي که به سرعت در مورد پرچمها نيز رعايت گرديد.

در مورد علت هستفاده از خورشيد دو ديدگاه وجود دارد، يکي اينکه چون شير گذشته از نماد دلاوري و قدرت، نشانه ماه مرداد ( اسد ) هم بوده و خورشيد در ماه مرداد در اوج بلندي و گرماي خود هست، به اين ترتيب همبستگي ميان خانه شير ( برج اسد ) با ميانهٌ تابستان نشان داده مي شود.

نظريه ديگر بر تاًثير آئين مهرپرستي و ميترائيسم در ايران دلالت دارد و حکايت از اون دارد که به دليل تقدس خورشيد در اين آئين، ايرانيان کهن ترجيح دادند خورشيد بر رايشان سکه ها و پرچم بر پشت شير برنامه گيرد.


پرچم در دوران صفايشانان
در ميان شاهان سلسله صفايشانان که حدود 230 سال بر ايران حاکم بودند تنها شاه اسماعيل اول و شاه طهماسب اول بر رايشان پرچم خود نقش شير و خورشيد نداشتند.

پرچم شاه اسماعيل يکسره سبز رنگ بود و بر بالاي اون تصايشانر ماه برنامه داشت.

شاه طهماسب نيز چون خود زادهً ماه فروردين ( برج حمل ) بود دستور داد به جاي شير و خورشيد تصايشانر گوسفند ( نماد برج حمل ) را هم بر رايشان پرچمها و هم بر سکه ها ترسيم نمايند.

پرچم ايران در بقيهً دوران حاکميت صفايشانان سبز رنگ بود و شير و خورشيد را بر رايشان اون زردوزي مي کردند.

البته موقعيت و طرز قرارگرفتن شير در همهً اين پرچمها يکسان نبوده، شير گه نشسته بوده، گاه نيمرخ و گاه رو به سايشان بيننده.

در بعضي موارد هم خورشيد از شير جدا بوده و گاه چسبيده به اون.

به هستناد سياحت نامهً ژان شاردن جهانگرد فرانسايشان هستفاده او بيرق هاي نوک تيز و باريک که بر رايشان اون آيه اي از قراون و تصايشانر شمشير دوسر علي يا شير خورشيد بوده، در دوران صفايشانان رسم بوده هست.

به نظر مي آيد که پرچم ايران تا وقت قاجارها، مانند پرچم اعراب، سه گوشه بوده نه چهارگوش.

پرچم در عهد نادرشاه افشار
نادر که مردي خود ساخته بود توانست با کوششي عظيم ايران را از حکومت ملوک الطوايفي رها ساخته، بار ديگر يکپارچه و متحد کند.

سپاه او از سايشان جنوب تا دهلي، از شمال تا خوارزم و سمرقند و بخارا، و از غرب تا موصل و کرکوک و بغداد و از شرق تا مرز چين پيش رايشان کرد.

در همين دوره بود که تغييراتي در خور در پرچم ملي و نظامي ايران بوجود آمد.

درفش شاهي يا بيرق سلطنتي در دوران نادرشاه از ابريشم سرخ و زرد ساخته مي شد و بر رايشان اون تصايشانر شير و خورشيد هم وجود داشت اما درفش ملي ايرانيان در اين وقت سه رنگ سبز و سفيد و سرخ با شيري در حالت نيمرخ و در حال راه رفتن داشته که خورشيدي نيمه بر آمده بر پشت اون بود و در درون دايره خورشيد نوشته بود: " المک الله " سپاهيان نادر در تصايشانري که از جنگ ايشان با محمد گورکاني، پادشاه هند، کشيده شده، بيرقي سه گوش با رنگ سفيد در دست دارند که در گوشهً بالائي اون نواري سبز رنگ و در قسمت پائيتي اون نواري سرخ دوخته شده هست.

شيري با دم برافراشته به صورت نيمرخ در حال راه رفتن هست و درون دايره خورشيد اون بازهم " المک الله " آمده هست.

بر اين پايه ميتوان فرمود پرچم سه رنگ عهد نادر مادر پرچم سه رنگ فعلي ايران هست.

زيرا در اين وقت بود که براي اولينبار اين سه رنگ بر رايشان پرچم هاي نظامي و ملي آمد، هر چند هنوز پرچمها سه گوشه بودند.

دورهً قاجارها، پرچم چهار گوشه
در دوران آغامحمدخان قاجار، سر سلسلهً قاجاريان، چند تغيير پايه ي در شکل و رنگ پرچم داده شد، يکي اين که شکل اون براي اولينبار از سه گوشه به چهارگوشه تغيير يافت و دوم اين که آغامحمدخان به دليل دشمني که با نادر داشت سه رنگ سبز و سفيد و سرخ پرچم نادري را برداشت و تنها رنگ سرخ را رايشان پرچم گذارد.

دايره سفيد رنگ بزرگي در ميان اين پرچم بود که در اون تصايشانر شير و خورشيد به رسم معمول وجود داشت با اين تفاوت بارز که براي اولينبار شمشيري در دست شير برنامه داده شده بود.

در عهد فتحعلي شاه قاجار، ايران داراي پرچمي دوگانه شد.

يکي پرچمي يکسره سرخ با شيري نشسته و خورشيد بر پشت که پرتوهاي اون سراسر اون را پوشانده بود.

نکته شفرمودي آور اين که شير پرچم وقت صلح شمشير بدست داشت در حالي که در پرچم عهد جنگ چنين نبود.

در وقت فتحعلي شاه بود که هستفاده از پرچم سفيد رنگ براي مقاصد ديپلماتيک و سياسي مرسوم شد.

در تصايشانري که يک نقاش روس از ورود سفير ايران " ابوالحسن خان شيرازي " به دربار تزار روس کشيده، پرچمي سفيد رنگ منقوش به شير و خورشيد و شمشير، پيشاپيش سفير در حرکت هست.

سالها بعد، اميرکبير از اين ايشانژگي پرچم هاي سه گانهً دورهً فتحعلي شاه هستفاده کرد و طرح پرچم امروزي را ريخت.

براي اولينبار در وقت محمدشاه قاجار ( جانشين فتحعلي شاه ) تاجي بر بالاي خورشيد برنامه داده شد.

در اين دوره هم دو درفش يا پرچم به کار مي رفته هست که بر رايشان يکي شمشير دو سر حضرت علي و بر ديگري شير و خورشيد برنامه داشت که پرچم اول درفش شاهي و دومي درفش ملي و نظامي بود.

3:

اميرکبير و پرچم ايران
ميرزا تقي خان اميرکبير، بزرگمرد تاريخ ايران، دلبستگي ايشانژه اي به نادرشاه داشت و به همين سبب بود که پيوسته به ناصرالدين شاه توصيه مي کرد شرح زندگي نادر را بخواند.

اميرکبير همان رنگ هاي پرچم نادر را پذيرفت، اما دستور داد شکل پرچم مستطيل باشد ( بر خلاف شکل سه گوشه در عهد نادرشاه ) و سراسر زمينهً پرچم سفيد، با يک نوار سبز به عرض تقريبي 10 سانتي متر در گوشه بالائي و نواري سرخ رنگ به همان اندازه در قسمت پائين پرچم دوخته شود و نشان شير و خورشيد و شمشير در ميانه پرچم برنامه گيرد، بدون اونکه تاجي بر بالاي خورشيد گذاشته شود.

بدين ترتيب پرچم ايران تقريباٌ به شکل و فرم پرچم امروزي ايران درآمد.

انقلاب مشروطيت و پرچم ايران
با پيروزي جنبش مشروطه خواهي در ايران و گردن نهادن مظفرالدين شاه به تشکيل مجلس، نمايندگان امت در مجلس هاي اول و دوم به کار تدايشانن قانون پايه ي و متمم اون مي پردازند.

در اصل پنجم متمم قانون پايه ي آمده بود: " الوان رسمي بيرق ايران، سبز و سفيد و سرخ و علامت شير و خورشيد هست"، کاملا مشخص هست که نمايندگان در تصايشانب اين اصل شتابزده بوده اند.

زيرا اشاره اي به ترتيب برنامه گرفتن رنگها، افقي يا عمودي بودن اونها، و اين که شير و خورشيد بر کدام يک از رنگها برنامه گيرد به ميان نيامده بود.

همينطور دربارهً وجود يا عدم وجود شمشير يا جهت رايشان شير ذکري نشده بود.

به نظر مي رسد بخشي از عجلهً نمايندگان به دليل وجود شماري روحاني در مجلس بوده که هستفاده از تصايشانر را حرام مي دانستند.

نمايندگان نوانديش در توجيه رنگهاي به کار رفته در پرچم به هستدلالات ديني متوسل شدند، بدين ترتيب که مي فرمودند رنگ سبز، رنگ دلخواه پيامبر اسلام و رنگ اين دين هست، بنابراين پيشنهاد مي شود رنگ سبز در بالاي پرچم ملي ايران برنامه گيرد.

در مورد رنگ سفيد نيز به اين حقيقت تاريخي هستناد شد که رنگ سفيد رنگ مورد علاقهً زرتشتيان هست، اقليت ديني که هزاران سال در ايران به صلح و صفا زندگي کرده اند و اين که سفيد نماد صلح، آشتي و پاکدامني هست و لازم هست در زير رنگ سبز برنامه گيرد.

در مورد رنگ سرخ نيز با اشاره به ارزش خون شهيد در اسلام، بايشانژه امام حسين و جان باختگان انقلاب مشروطيت به ضرورت پاسداشت خون شهيدان اشاره گرديد.

وقتي نمايندگان روحاني با اين هستدلالات مجباب شده بودند و زمينه مساعد شده بود، نوانديشان حاضر در مجلس سخن را به موضوع نشان شير و خورشيد کشاندند و اين موضوع را اين گونه توجيه کردند که انقلاب مشروطيت در مرداد (سال 1285 هجري شمسي 1906 ميلادي) به پيروزي رسيد يعني در برج اسد(شير).

از سايشان ديگر چون اکثر ايرانيان مسلمان شيعه و پيرو علي هستند و اسدالله از القاب حضرت علي هست، بنابراين شير هم نشانهً مرداد هست و هم نشانهً امام اول شيعيان در مورد خورشيد نيز چون انقلاب مشروطه در ميانهً ماه مرداد به پيروزي رسيد و خورشيد در اين ايام در اوج نيرومندي و گرماي خود هست پيشنهاد مي نماييم خورشيد را نيز بر پشت شير سوار کنيم که اين شير و خورشيد هم نشانهً علي باشد هم نشانهً ماه مرداد و هم نشانهً چهاردهم مرداد يعني روز پيروزي مشروطه خواهان و البته وقتي شير را نشانهً پيشواي امام اول بدانيم لازم هست شمشير ذوالفقار را نيز بدستش بدهيم.

بدين ترتيب براي اولين بار پرچم ملي ايران به طور رسمي در قانون پايه ي به عنوان نماد هستقلال و حاکميت ملي مطرح شد.

در سال 1336 منوچهر اقبال، نخست وزير وقت به پيشنهاد هياًتي از نمايندگان وزارت خانه هاي خارجه، آموزش و پرورش و جنگ طي بخش نامه اي ابعاد و جزئيات ديگر پرچم را مشخص کرد.

بخش نامهً ديگري در سال 1337 در مورد تناسب طول و عرض پرچم صادر شد و طي اون مقرر گرديد طول پرچم اندکي بيش از يک برابر و نيم عرضس باشد.

پرچم سپس انقلاب

در اصل هجدهم قانون پايه ي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 (1979 ميلادي) در مورد پرچم فرموده شده هست که پرچم جمهوري اسلامي از سه رنگ سبز، سفيد و سرخ تشکيل مي شود و نشانهً جمهوري اسلامي (تشکيل شده با حروف الله اکبر) در وسط اون برنامه دارد.

4:

دردود
دوستان می خواستم بدونم هر کسی چه نظری در مورد پرچم ایران داره یعنی چه جور پرچمی رو برای ایران انتخاب می کنید همین پرچم فعلی رو یا پرچم وقت پهلوی رو؟
در ضمن دوست دارید سرود ملی ایران چی باشه؟

من بشخصه پرچم زرد بنفش سرخ و نماد شیر خورشید بدون شمشیر تو دست شیر رو دوست دارم یا پرچم سبز و سپید سرخ با همون نماد قبلی که فرمودم

و سرود ای ایران ای مرز پر گهر رو دوست دارم

که در پست های بعدیم بهتون میگم چرا چون الان وقت ندارم ولی دوست دارم تمام میهن پرستا این تایپکو بترکونن
شما هم نظراتتون رو بگین

5:

رنگ سرخ :رنگ خون،روز تیر سومین روز هفته ایرانیان باستان که به اون در حال حاضر چهارشنبه گویند.

تیر نام فرشته باران هم می گن ؛این رنگ نماد شکوه خروش و جوشش پایداری برای پاسداری از مرز و بوم هست
این رنگ بر روی پرچم الانمون ایران که در وقت قاجاریه با دو رنگ دیگه شپید و سبز که نشان خانواده بنی امیه و بنی هاشم هست دیده میشه.
رنگ زرد:روز مهر پایان هفته که بهش الان یکشنبه می گن این روز نام فروغ و روشنائی را با خود داره چون زادروز مهر تابناک هست.

این رنگ نشان پاکی و نیکخواهی نمایانگر فر و بزرگی روشنگر گران منشی و سروری و بازگو گر در خشندگی فروزش و روشنائی هست
رنگ بنفش:رنگ اور مزد چهارمین روز هفته که الان بهش پنجشنبه میگن.

این رنگ نشانه جنگاوری و دلیری و نبرد سر سختانه با دشمن و پیکار در راه آزادی کشور و نگهبانی از یکپارچگی و شکوه اون هست.

رنگ سبز :نماد سر سبزی میهن و ابادانی و خرم بودن و شادی نشاط
رنگ سپید: نماد پاکی و روشنائی
خوب انها دلایل من بود که به نظرم رنگهای زرد بنفش سرخ بهتر باشه و نمادی از درفش کاویانی و اولین پرچم امتی باشه ولی سبز سپید سرخ قشنگتره

برای درک بهتر کتاب الکترونیکی تاریخچه پرچم ایران(ارشام پارسی) رو بخونید
از این جا دانلود کنید http://www.irebooks.com/article40.html


بدرود
آریاز پارسی

6:

به نظر من هم پرچم ایران با رنگهای سبز و سفید و سرخ و شیر وسطش خیلی قشنگتر از الانه شیر نشانه قدرته و این زیباست و خودتون هم معنی سه رنگ رو فرمودید
همچنین تاپیکی هست به اسم سرود ملی ایران که ما در این باره فرمودگو کردیم دربارش ولی به شخصه شعر ای ایران ای مرز پر گهر رو بیشتر دوست دارم و میپسندم برای کشورم.
ممنون از تاپیکتون

7:

سپاس از آغازگر تاپیک
نخست بد نیست که واژه نادرست پرچم را از زبانمان بزداییم، دویم درفش را بشناسیم
و اینکه درفش شیرو خورشید رایج مربوط به دوران قاجار هست و شمشیر کج اون شیر شمشیر تازیان هست ، که شیر دردست دارد من به شخصه با درفش شیر و خورشید قاجاری که در زیر خواهم آورد مخالفم ، این نماد شیر و خورشید جعلی هست

پرچم ایرانی و غرور ایرانی

اما این شیر و خورشید درفش ایرانی هست و بسیار با قدمت و با ارج هست دقت کنید نکته در همین تفاوتهاست.


پرچم ایرانی و غرور ایرانی

این درفش را منسوب به دوران ساسانی دانسته اد ، من این درفش را نشان ایران میدانم و درفش کاویان !
باقی همگی فریبند و دروغ

8:

چو ایران مباشد تن من مباد
برین بوم و بر زنده یک دم مباد

9:

پرچم ایرانی و غرور ایرانی
پرچم ایرانی و غرور ایرانی
قسمتی از یکی از دیوارهای کاخ‌های هخامنشی در شوش؛ این دیوار هم اکنون در موزه لوور موجود هست.


درفش کاویانی

نخستین اشاره در تاریخ اساطیر ایران به وجود پرچم، به قیام کاوه آهنگر علیه ظلم و ستم آژی‌دهاک (ضحاک) برمی‌گردد.

در اون هنگام، کاوه برای اون که امت را علیه ضحاک بشوراند، پیش‌بند چرمی خود را بر سر چوبی کرد و اون را بالا گرفت تا امت گرد او جمع شوند.

سپس کاخ فرمانروای خونخوار را در هم کوبید و فریدون را بر تخت شاهی نشانید.

فریدون نیز پس از اونکه فرمان داد تا پاره چرم پیش‌بند کاوه را با دیباهای زرد و سرخ و بنفش آراستند و در و گوهر به اون اضافه کردند، اون را درفش شاهی خواند و بدین سان درفش کاویانی پدید آمد.

نخستین رنگ‌های پرچم ایران زرد و سرخ و بنفش بود، بدون اونکه نشانه‌ای ویژه بر روی اون وجود داشته باشد.

درفش کاویان صرفاً افسانه نبوده و به هستناد تاریخ تا پیش از حمله تازیان به ایران، به ویژه در وقت ساسانیان و هخامنشیان، پرچم ملی و نظامی ایران را درفش کاویان می‌فرمودند؛
محمدبن جریر طبری در کتاب تاریخ خود به نام الامم و الملوک می‌نویسد: درفش کاویان از پوست پلنگ درست شده، به درازای دوازده ارش که اگر هر ارش را که فاصله بین نوک انگشتان دست تا بندگاه آرنج هست، ۶۰ سانتی متر به حساب آوریم، تقریباً پنج متر عرض و هفت متر طول می‌شود.

ابوالحسن مسعودی نیز در مروج اهب به همین موضوع اشاره می‌کند.
به روایت بیشتر کتاب‌های تاریخی، درفش کاویان وقت ساسانیان از پوست شیر یا پلنگ ساخته شده بود، بدون اونکه نقش جانوری بر روی اون باشد.

هر پادشاهی که به قدرت می‌رسید، تعدادی جواهر بر اون می‌اضافه کرد.

به هنگام حمله اعراب به ایران، در جنگی که در اطراف شهر نهاوند درگرفت، درفش کاویان به دست اونان افتاد و چون اون را همراه با فرش مشهور «بهارستان» نزد عمر بن خطاب، خلیفه مسلمانان، بردند، وی از بسیاری گوهرها، درها و جواهراتی که به درفش آویخته شده بود، دچار شفرمودی شد و به نوشته فضل الله حسینی قزوینی در کتاب المعجم: «… سپس بفرمود تا اون گوهرها را برداشتند و اون پوست را سوزانیدند.


10:

پرچم ایران پس از تازش تازیان

پرچم ایرانی و غرور ایرانی
پرچم ایرانی و غرور ایرانی

ترتیب سه رنگ سبز، سفید و سرخ در نمادهای ایران باستان


پس از تازش تازیان به ایران، ایرانیان تا ۲۰۰ سال هیچ درفش یا پرچمی نداشتند و تنها دو نفر از قهرمانان ملی ایران زمین، یعنی ابومسلم خراسانی و بابک خرمدین، دارای پرچم بودند.

ابومسلم پرچمی یک سره سیاه رنگ داشت و بابک سرخ‌ رنگ، به همین روی بود که طرفداران این دو را سیاه‌جامگان و سرخ‌جامگان می‌خواندند.

از اونجایی که علمای اسلام تصویرپردازی و نگارگری را حرام می‌دانستند تا سال‌های مدید هیچ نقش و نگاری از جانداران بر روی درفش‌ها تصویر نمی‌شد.


11:

نخستین تصویر بر روی پرچم ایران
در سال ۳۵۵ خورشیدی (۹۷۶ میلادی) که غزنویان، با شکست دادن سامانیان، زمام امور را در دست گرفتند، سلطان محمود غزنوی برای نخستین بار دستور داد نقش یک ماه را بر روی پرچم خود که رنگ زمینه اون یک‌سره سیاه بود، زردوزی نمايند.

سپس در سال ۴۱۰ خورشیدی (۱۰۳۱ میلادی) سلطان مسعود غزنوی به انگیزه دلبستگی به شکار شیر دستور داد نقش و نگار یک شیر جایگزین ماه شود و از اون پس هیچگاه تصویر شیر از روی پرچم ملی ایران برداشته نشد؛ تا انقلاب اسلامی در سال (۱۹۷۹ میلادی).


12:

تمام اطلاعاتی که بدست اوردم از این سایت بوده .
منبع

13:

1.

کمی درباره تفاوت درفش و پرچم بگویید؟

2.تفاوت این شیر خورشید با ان شیر و خورشید چیست؟ (ایا تنها تفاوت ظاهری هست؟)
سپاس

14:

در باب پرسشی که کیوان از من پرسیده بودند نخست تعاریفی از درفش و پرچم ارایه میدهم و سپس به مقایسه ایندو مهم میپردازم:

لفظ واژه پرچم از قرن پنجم و ششم هجری وارد ایران شده هست که در نوشته های پیش از این قرن نامی از پرچم نمیبینیم ، در شاهنامه و داستان ویس و رامین گرشاسبنامه اسدی طوسی و در تاریخ بلعمی "پرچم"دیده نشده هست.و این نکته را هم در نظر داشته باشید چنانچه پرچم در قرن چهارم وارد زبان فارسی شده بود به معنی "علم" بود بیشک در شاهنامه بکار برده میشد.و در نثر و نظم نوشته ها پرچم به چم " ریشه ، منگله ، گیسو ، طره ، کاکل گرفته شده هست.در فرهنگ جهانگیری که در سال 1017 هجری نوشته شده گوید:
"پرچم دو معنی دارد اول دم نوعی از گاوان کوهی که در کوههاییکه مابین ممالک خطا و هندوستان واقع هست بهم رسد و اونرا بر سر چوب و علم و گردن اسب بندند و دوم کاکل را نیز خوانند"
و ترکان در هر جا که دسترسی به موی غژغاو(گاو تبتی) نداشتند بجای اون از موی دم اسب ، توغ خود را ساختند .

توغ یا توق مانند پرچم ریشه و طره بوده که بر سر علم و نیزه و کلاه خود میبستند و این نمودار پایه و یا درجه اونان بود.
در زبان عربی پرچم را با بیرق یکی دانسته اند.
اما درفش را چنانکه خواهیم دید در شاهنامه فردوسی در داستان رفت فریدون به جنگ با ضحاک هست که :

فریدون کمر بست و اندر کشید
نکرد اون سخن را بدیشان پدید
براند و بدش کاوه پیش سیاه
برافراز راند او از اون جایگاه
برافراشته کاویانی درفش
همایون همان خسروانی درفش

چنانکه از مغز این بیت نشان داده شده هست ، درفش به معنای نشانه ای که بر علیه ظلم(ضحاک)ساخته شده هست چرا که در مصرع آخر میگوید:

همایون همان خسروانی درفش
البته درفش در رساله جهانگشای جوینی میاید:
درفش را نیزه ای هست که بر سر اون چرمی بیاویخته و اونرا جز از برای ظالمان حجتی نیست

اینجا هم همان منظور شاهنامه و مصرع یاد شده هست (درفش کاویانی=درفش خسروانی)، و این بود که فرق درفش و پرچم را که تا به اکنون کم و حتی اشاره ای هم نشده بود را فرمودم .تلاشم این بود که ساده و مستند باز گو کنم امیدوارم مورد پسند دوستان برنامه گرفته باشد.

15:

اضافه کرده شدن نقش خورشید بر پشت شیر
در وقت خوارزمشاهیان یا سلجوقیان سکه‌هایی زده شد که بر روی اون نقش خورشید بر پشت شیرآمده بود؛ رسمی که به سرعت در مورد پرچمها نیز رعایت شد.

در مورد علت هستفاده از خورشید، دو دیدگاه وجود دارد: یکی اینکه چون شیر گذشته از نماد دلاوری و قدرت، نشانه ماه مرداد (اسد) هم بوده و خورشید در ماه مرداد در اوج بلندی و گرمای خود هست، به این ترتیب همبستگی میان خانه شیر (برج اسد) با میانه تابستان نشان داده می‌شود.

نظریه دیگر بر تأثیر آیین مهرپرستی و میتراییسم در ایران دلالت و از اون حکایت دارد که به دلیل تقدس خورشید در این آیین، ایرانیان کهن ترجیح دادند خورشید در روی سکه‌ها و پرچم بر پشت شیر برنامه گیرد.


16:

پرچم در دوران صفویان

در میان شاهان سلسله صفویان که حدود ۲۳۰ سال بر ایران حاکم بودند، تنها شاه اسماعیل اول و شاه تهماسب اول بر روی پرچم خود نقش شیر و خورشید نداشتند.

پرچم شاه اسماعیل یک‌ سره سبز رنگ بود و بر بالای اون تصویر ماه برنامه داشت.

شاه تهماسب نیز چون خود زاده ماه فروردین (برج حمل) بود، دستور داد به جای شیر و خورشید تصویر گوسفند (نماد برج حمل) را هم بر روی پرچمها و هم بر سکه‌ها ترسیم نمايند.

پرچم ایران در بقیه دوران حاکمیت صفویان سبز رنگ بود و شیر و خورشید را بر روی اون زردوزی می‌کردند.

البته موقعیت و طرز برنامه گرفتن شیر در همه این پرچمها یکسان نبوده، شیر، گاه نشسته بوده، گاه نیمرخ و گاه رو به سوی بیننده.

در بعضی موارد هم خورشید از شیر جدا بوده و گاه چسبیده به اون.

به هستناد سیاحت نامه ژان شاردن جهانگرد فرانسوی در دوران صفویان هستفاده از بیرق‌های نوک تیز و باریک که بر روی اون آیه‌ای از قراون و تصویر شمشیر دو سر حضرت علی (ع) یا شیر خورشید بوده، رسم بوده‌است.

به نظر می‌آید که پرچم ایران تا وقت قاجارها، مانند پرچم اعراب، سه گوشه بوده و نه چهارگوش.


17:

با تشکر از همه دوستان برای دوستانی که در مورد تاریخ درفش اطلاعاتی ندارند یه بار دیگه میگم بالا لینکشو گذاشتم برین تو این صفحه و دانلودش کنید بازم لینکشو تو همین پستم میذارم

کتاب الکترونیکی تاریخچه پرچم ایران(ارشام پارسی) رو بخونید
از این جا دانلود کنید http://www.irebooks.com/article40.html

بدرود
آریاز پارسی

18:

درود اریاز پارسی
چرا خود شما هم مقداری اطلاعات در این مورد نمیگذارید شاید همه اعضا نتونند کتاب رو دانلود نمايند به نظر شما بهتر نیست مقداری اطلاعات هم در خود این تاپیک بزاریم تا تاپیک خوبی باشه؟

19:

درود
از راهنمائی شما ممنون و کمال سپاس رو دارم خوب من تو همین فکر هستم ولی بدلیل مشغله کاری هنوز نتونستم کاری از پیش ببرم ولی بزودی زود سعی می کنم براتون مطالب مفیدی بذارم با سپاس بدرود
آریاز پارسی

20:

[quote=koroush;911630]سپاس از آغازگر تاپیک
نخست بد نیست که واژه نادرست پرچم را از زبانمان بزداییم، دویم درفش را بشناسیم
آقای کوروش من حالا اطلاعات کافی ندارم ولی اینطور به نظرم میاد که
پرچم از دو کلمه پر + چم بوجود آمده که پر=نماد یا نشانه یا گوهر و چم= معنا و مفهوم که در کل باهم پرچم = پر معنا,هویت معنا ویه همچین چیزی
اگه اشتباه کردم لطفا راهنمائی کنید تا مفهوم و معنی پرچم رو بدونیم تا از اون بصورت آگاهانه هستفاده نکنیم

21:

پرچم در عهد نادرشاه افشار
نادر که مردی خودساخته بود، توانست با کوششی عظیم ایران را از حکومت ملوک الطوایفی رها ساخته، بار دیگر یکپارچه و متحد کند.

سپاه او از سوی شرق تا دهلی و مرزچین، از شمال تا خوارزم و سمرقند و بخارا، و از غرب تا موصل و کرکوک و بغداد پیش روی کرد.

در همین دوره بود که تغییراتی در خور در پرچم ملی و نظامی ایران به‌وجود آمد.

درفش شاهی یا بیرق سلطنتی در دوران نادرشاه از ابریشم سرخ و زرد ساخته می‌شد و بر روی اون تصویر شیر و خورشید هم وجود داشت؛ اما درفش ملی ایرانیان در این وقت سه رنگ سبز و سفید و سرخ با شیری در حالت نیمرخ و در حال راه رفتن داشته که خورشیدی نیمه بر آمده بر پشت اون بود و در درون دایره خورشید نوشته بود: «الملک الله».

در تصویری که از جنگ وی با محمد گورکانی، پادشاه هند، کشیده شده‌است، سپاهیان نادر بیرقی سه گوش با رنگ سفید در دست دارند که در گوشه بالایی اون نواری سبزرنگ و در قسمت پایینی اون نواری سرخ دوخته شده‌است.

شیری با دم برافراشته به صورت نیمرخ در حال راه رفتن هست و درون دایره خورشید اون باز هم «الملک الله» آمده‌است.

بر این پايه می‌توان فرمود پرچم سه رنگ عهد نادر مادر پرچم سه رنگ فعلی ایران هست.

زیرا در این وقت بود که برای نخستین بار این سه رنگ بر روی پرچم‌های نظامی و ملی آمد، هر چند هنوز پرچمها سه گوشه بودند.


22:

دوره قاجارها، پرچم چهار گوشه

در دوران آغا محمدخان قاجار، سر سلسله قاجاریان، چند تغییر پايه ی در شکل و رنگ پرچم داده شد، یکی این که شکل اون برای نخستین بار از سه گوشه به چهارگوشه تغییر یافت و دوم این که آغامحمدخان به دلیل دشمنی که با نادر داشت، سه رنگ سبز و سفید و سرخ پرچم نادری را برداشت و تنها رنگ سرخ را روی پرچم گذارد.

دایره سفید رنگ بزرگی در میان این پرچم بود که در اون تصویر شیر و خورشید به رسم معمول وجود داشت، با این تفاوت بارز که برای نخستین بار شمشیری در دست شیر برنامه داده شده بود.

در عهد فتحعلی شاه قاجار، ایران دارای پرچمی دوگانه شد.

یکی پرچمی یکسره سرخ با شیری نشسته و خورشید بر پشت که پرتوهای اون سراسر اون را پوشانده بود.

نکته شفرمودی آور این که شیر پرچم وقت صلح شمشیر بدست داشت در حالی که در پرچم عهد جنگ چنین نبود.

در وقت فتحعلی شاه بود که هستفاده از پرچم سفید رنگ برای مقاصد دیپلماتیک و سیاسی مرسوم شد.

در تصویری که یک نقاش روس از ورود سفیر ایران «ابوالحسن خان شیرازی» به دربار تزار روس کشیده، پرچمی سفید رنگ منقوش به شیر و خورشید و شمشیر، پیشاپیش سفیر در حرکت هست.

سالها بعد، امیرکبیر از این ویژگی پرچم‌های سه گانه دوره فتحعلی شاه هستفاده کرد و طرح پرچم امروزی را ریخت.

برای نخستین بار در وقت محمدشاه قاجار (جانشین فتحعلی شاه) تاجی بر بالای خورشید برنامه داده شد.

در این دوره هم دو درفش یا پرچم به کار می‌رفته‌است که بر روی یکی شمشیر دو سر حضرت علی (ع) و بر دیگری شیر و خورشید برنامه داشت که پرچم اول درفش شاهی و دومی درفش ملی و نظامی بود.


23:

امیرکبیر و پرچم ایران


پرچم ایرانی و غرور ایرانی
پرچم ایرانی و غرور ایرانی
پرچم شير و خورشيد ايران


پرچم ایرانی و غرور ایرانی
پرچم ایرانی و غرور ایرانی


میرزا تقی خان امیرکبیر، بزرگمرد تاریخ ایران، دلبستگی ویژه‌ای به نادرشاه داشت و به همین سبب بود که پیوسته به ناصرالدین شاه توصیه می‌کرد شرح زندگی نادر را بخواند.

امیرکبیر همان رنگ‌های پرچم نادر را پذیرفت، اما دستور داد شکل پرچم مستطیل باشد (بر خلاف شکل سه گوشه در عهد نادرشاه) و سراسر زمینه پرچم سفید، با یک نوار سبز به عرض تقریبی ۱۰ سانتی متر در گوشه بالایی و نواری سرخ رنگ به همان اندازه در قسمت پایین پرچم دوخته شود و نشان شیر و خورشید و شمشیر در میانه پرچم برنامه گیرد، بدون اونکه تاجی بر بالای خورشید گذاشته شود.

بدین ترتیب پرچم ایران تقریباً به شکل و فرم پرچم امروزی ایران درآمد

24:

[quote=ariaz.parsi200;934413]

نه اصلا اینگونه نیست من در پست پیشین در باب پرچم مختصر شرحی دادم ، پرچم و بیرق همریشه و هم سنگ همند و درفش را باز بیشتر میتوان به کار برد چرا که در جوامع التواریخ میاید:
چرمینه پوستی (اشاره به درفش کاوه)را بر سر نیزه مینمايند تا بر ظلم بشورانند و اون را درفش نامند.شایسته هست پرچم را که اصلا ایرانی نیست بکار نبریم و درفش را جایگزین کنیم !
پارسی بیاندیشیم

25:

همين پرچم خودمون خيلي هم خوبه
هم رنگاش قشنگه و هم كلمه وسطش كه نشان دهنده توحيد ايرانيان هست

لا اله الا الله

26:

البته ميدونم دوباره يه عده از دوستان ميگن تازي زدگي و عرب پرست و .....

اما نميدونند كه خداي احد و واحد خداي همه انسانها و موجودات رايشان زمين و خالق كل دنيا و هستي هست

27:

درود
من یه جای دیگه این کلمه وسطدرفش شما رو دیدم که از یه گروه دیگه برداشته شده و معنیه دیگه ای داره که من جواب شما دوست عزیز رو در پست های بعدی خواهم داد چون فعلا وقت ندارم
بدرود

28:


لطفا بیشتر و روشنتر شرح دهید

29:

مشهوره که از همون اوایل انقلاب گروهی می فرمودند که نقش وسط پرچم ایران که بر خلاف نظرات ارائه شده الله نیست بلکه لا اله الا الله هست که از روی آرم سیکهای هند به نام خندا کپی کرده اند نشان خندا در واقع از چهار سلاح تشکیل شده که خوب من بیشتر از این اطلاعات ندارم
بدرود
آریاز پارسی
پرچم ایرانی و غرور ایرانی

30:

به پرچم خسته کشورم خیره می شوم
در عصری
که دور تا دور ما را سیم خاردار احاطه کرده هست
در هیچ پرچمی نمی گنجم
من را در شولایی از گل میخک
دفن کنید
بر خط افق ایستاده ایم
و یکی یکی تاریک می شویم

31:


اولا كه طرح وسط پرچم ايران زمين تا آسمون با اين فرق ميكنه
دقيقا كلمه الله هست و هم لا اله الا الله
دوما مگه الگو برداري و الهام گرفتن اشكالي داره؟

حالا بالفرض هم اونجوري كه شما ميگيد باشه اشكالش چييه؟؟
ديدن اين آرم يك ذهنيت رو در طراح بوجود آورده و اين طرح رو زده


در هر صورت هر چيزي امكانش هست چه بسا اين مقوله اي كه شما ميگيد بعدها براي دشمني با نظام ايران درست نشده باشه
مهم اينه كه در كل دنيا آرم وسط پرچم ايران رو به نام ايران ميشناسند
در كل بايد هر چيزي رو با سند و مدرك ارائه كرد و هر فرموده اي رو قبول نكرد

32:

اصل درفش و نه پرچم ایران عقاب هست نه الله ؛الله نماد اسلام هست و بس و نمیتواند ربطی به ایران داشته باشد.


33:

عقاب با شیر کوروش؟
لطف میکنید و بیشتر در این مورد توضیح بدید

34:

دوست عزيز من هم پرچم ايران اسلامي رو ميگم نه پرچم ايران عقابي

ايران اسلامي همين سرزميني هست كه داريم توش زندگي ميكنيم

35:

آقای الماس کدوم ایران اسلامی همونی که به اسم اسلامو مسلمونی توش هر کاری میکنن ما این سرزمینو نمیخوایم ما آخوند نمیخوایم ما می خوایم ایرانمون آباد باشه نه اینکه فقط خونه آخوندا آباد بشه از وقتی که اسلام وارد ایران شد چیزی برای امتش نداشته بجز فلاکت و بدبختی بطور مثال همین انقلاب خودمون چقدر جون بخاطر اسلام از دست دادیم ها اخرشم هیچی شاه رفت خمینی اومد حالا از اون موقع بیشتر دارن میخورن

36:

خوب من با نظر تو موافقم ولی من هیچ سند و مدرکی فعلا در دست ندارم که براتون قابل قبول باشه چون من فیلمش رو دیدم که یه آخوندی داشت میفرمود که خمینی از تبار سیکهای هندی بوده من اینو چند سال پیش شنیده بودم ولی باور نکردم ولی حالا باورم شده خوب ایشون از تبار سکهای هندی هستن و این نشان هم برای سیکهای هندی پس میشه و قابل قبوله که بگیم خمینی نشان تبار خودش رو روی پرچم ما زده در ضمن اگر الله هم که باشه ما جمهوری می خوایم نه جمهوری اسلامی من اسلام رو قبول ندارم چون آیینش دزدیه و از دینهای دیگه مخصوصا زرتشتی گرفته شده

37:

ببين دوست عزيز من كاري به اين مسائل ندارم كه الان تايشان ايران به نام اسلام خيلي از كارها رو انجام ميدن و هر جنايتي كه دوست دارند ميكنند و بعد اسم خودشون رو ميزارن مسلمان

من اگه فرمودم ايران اسلامي به اين معني بود كه ايراني با اسلام واقعي و قوانيني كه اسلام مشخص كرده
بحث ما راجع به پرچم بود و ژرچمي هم كه ما بحث داريم مربوط به كشوري هست كه نام اسلامي رو يدك ميكشه
به همين خاطر اون آرم وسط پرچم ما هم از هر جايي و هر ديدگاهي كه الگو برداري شده باشه مهم اين هست كه نشان دهنده كلمه الله و جمله لا اله الا الله هست
و اين دو مقوله اصل پايه ي هر مسلمان هست كه بايد بپيذيرد

پس اسلام رو با مسايل امروز جامعه مقايسه نكنيد

38:

البته خوب بدون مدرك چيزي رو فرمودن و قبول كردن درست نيست و به دور از عقله
من هم قبلا شنيده بودم كه ميفرمودند آيت الله خميني هندي هست

من كاري به آقاي خميني و مليت ايشون ندارم
در كل بحث من رايشان اسلام هست اسلامي كه در قراون به اون اشاره شده و پيامبر خاتم اون رو براي انسانها آورده
آيت الله خميني هم بر همين مبنا انقلاب كرد
اگر هندي بود يا عرب يا هر كس ديگه راهي رو انتخاب كرد كه با دستورات اسلام بود
بعدش رو كار ندارم كه چي شد و داره ميشه من هم قبول دارم كه ايران امروز ما فقط اسم اسلام رو يدك ميكشه و دليل اصليه اون هم خودمان هستيم نه اسلام

قبلا هم فرمودم اون نشان از هر آيين و تباري كه باشه مهم نيست مهم اون چيزي هست كه از اون هستنباط ميشه كه قبلا هم توضيح دادم

39:

پرچم ایرانی و غرور ایرانی

40:

من تازه وارد اين سايت شدم.
چو ايران مباشد تن من مباد

41:

در وقت كوروش درفش پادشاهي ايران عقاب زريني بود با بالهاي گشوده
در اوستا و شاهنامه نيز به نشان عقاب اشاره شده هست

معروفترين پرچم ايران باستان درفش كاايشاناني هست كه پرچمي هست افسانه اي، اسطوره اي، حماسي و بالاخره تاريخي از درفش كاايشاناني در سراسر افسانه هاي اساطيري ايران ياد شده و اين درفش براي امت ايران سمبل رهايي هست

درفش كاايشاناني پيش بند پوستين هست كه كاوه ي اهنگر از كمر خود باز كرد و ان را در راه گردآوري امت براي جنگيدن با ضحاك بر سر چوب كرد اين درفش را به زر و گوهر اراستند تا ان را به سان پرچم پيروزي در جنگها به كار ببرند

ثعابي در شاهنامه ي كهن مي نايشانسد اين درفش در روزگار فريدون و شاهان پس از او مايه ي پيروزي بر دشمنان بود و اون را در جنگ پيشاپيش لشگر مي بردند و پس از پايان جنگ ان را به نگهباني هوشيار مي سپردند
تا اين كه در واژگوني يزدگرد ساساني در جنگ قادسيه به دست سعد و قاص افتاد و به دستور عمر پاره پاره اش كردند و زر و زيورش را ميان مسلمانان تقسم شد

42:

مطمئنين؟
آخه تو ادبيات نوشتن درفش كاايشاناني نماد پيروزيه كه؟

43:

درس ادبيات منظورتونه؟؟؟
كدوم درس سال چندم ؟؟؟

درفش كاايشاناني نماد پيروزي فريدون بر ضحّاک
پيروزي سپيدي بر سياهي و جهل
پيروزي نيکي بر پليدي
نماد آزادي و رهايي از ستم ظالمان و ضحّاکيان
درفش كاوه مظهر اراده و نيرايشان امتي هست كه فرمانروايي نو را به قدرت مي رساند

44:

و همین طور نماد مقاومت ملی ایران زمین

45:

آره منظورم همونه!ادبيات سال دوم.درسش يادم نيست!
كلا هميني هم كه يادمه خيلي زور زدم!يه كچلي معلممون بود كه آخرين بيستش 1 نفر بود مال 5 سال پيش امسال به خير گذشت كه يكي ديگه جاش آوردن!
اونجا به همون دلايلي كه شما فرمودين نماد پيروزي گرفتن.
مي گن يه چند تا تيكه جواهر بش وصل كردن

46:

ایا ایرانیان قبل از انقلاب 57 , مسلمان نبوده اند ؟

47:

این موضوع مال 5 تا 6 سال پیشه
یادش بخیر جوون بودیم چه بحثایی راه مینداختیم
هم میهنم اون موقعها خوب بود
الان شده بچه بازی و فان
از کجا پیداش کردی این موضوع رو؟؟

چه ربطی داره؟؟
مگه من فرمودم مسلمان نبودند؟

48:

دوست گرامی شما جواب مرا بدهید .

چرا سپس مسلمان شدن تدریجی ایرانیان در طول تاریخ , ایرانیان نام خوتای ( خدا ) به معنی مالک ( که برای پادشاه نیز بکار می رفته هست ) را به جای اهورامزدا بکار بردند ولی نام الله را انتخاب نکردند ؟

پرچم یک نماد ملی هست و نه مذهبی .


49:

خوب مشکل دقیقا همینجاست دیگه
این پرچمی که الان هست مربوط به جمهوری اسلامیه ایرانه
یعنی یه نماد هم ملی و هم مذهبی

میشه بگید فرق بین خدا و الله چیه؟؟

50:

دوست گرامی خمینی در سخنرانی بهشت زهرا فرموده که آرم های شاهنشاهی ( که منظورش ملی هست ) نباید در بیرق ایران باشد ! انوقت شما میگید که این آرم یک نماد ملی- مذهبی هست ؟

خدا نگهدار شما باد


79 out of 100 based on 44 user ratings 219 reviews