سنتز و شناسایی چند ترکیب اورگانوفسفر


سنتز و شناسایی چند ترکیب اورگانوفسفر
در این تحقیق، N و -Nدی متیل فسفر امید و دی‌کلرید (II) به عنوان ماده اولیه فسفریل‌کلرید با نمک دی متیل آمین هیدروکلرید (I)، تهیه شد.


تعیین پارامترهای موثر در طراحی واحد شیرین‌سازی گاز ترش پارس جنوبی با استفاده از محلول MDEA
سپس از واکنش (II) با -4کلرو اونیلین (با نسبت ستوکیومتری مناسب ) مشتق دی‌آمید و تری آمید N و -Nدی متیل فسفر آمید و دی‌کلرید (IV,III)، نیز از واکنش (II) با سدیم فنل ربوطه (-4کلرفنات سدیم)، هسترهای فنلی N و -Nدی متیل فسفر آمید و کلریدیک اسید و N و -Nدی متیل فسفر آمیدیک اسید (VI,V)، با بازده مناسب تهیه شدند.


تهیه فیلم پلی‌آنیلین و کامپوزیت آن به روش شیمیایی و مطالعه خواص آنها از قبیل هدایت و مورفولوژی
شناسایی کلیه این ترکیبها به وسیله داده‌های طیفی حاصل از اونالیز H-NMR، P31 و C13 و طیف‌سنجی زیر قرمز و اونالیز عنصری انجام گرفته هست .


تهیه آزمایشگاهی پارافین عاری از آروماتیک
در این ترکیبها با جایگزینی کلر، جفت شدن فسفر-هیدروژن J3(PNCH) کاهش و رزونانس P13 به سمت میدان‌های بالاتر جابجا می‌شود.


اثر محلولهای پلیمری بر کاهش دراگ در لوله‌های افقی در حالت دوفازی
در این ترکیبها مقادیر جابجایی شیمیایی، ثابت‌های جفت شدن اسپین-اسپین به منظور بررسی خصلت پیوندیابی اتم مرکزی فسفر مورد بررسی برنامه گرفته‌اند.


مدل سازی واحد دفع دی اکسید کربن از محلول تقویت شده متیل دی اتانول آمین
در این مطالعه همچنین ارتباط بین جابجایی شیمیایی p13 و فرکانس ارتعاشی PO نیز بررسی شده هست .


مدلسازی سینتیکی و شبیه سازی رآکتور اتیل بنزن (پتروشیمی تبریز)


مطالعه تجربی تاثیر پارامترهای موثر بر عملکرد فرایند الکترودیایونیزاسیون و مقایسه آن با فرایند الکترودیالیز


78 out of 100 based on 43 user ratings 68 reviews