محاسبه تغییرات ارزش ریال

تعیین ارزش ریال به نرخ روز بر مبنای اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران