چگونه میتوان

8 به (توان x منها
8 به (توان x منها
تثلیث ز
تساوی زیر چیست هر عدد به توان صفر مس


تهیه الکترود غشایی انتخابگر یون بر پایه شیف باز سالسیل آلدئیدی یکی از مشتقات پاراترسیوبوتیل کالیکس (4) آرن و تعیین پارامترهای آن
سنتز کراون اتره ای بیس بنزو - 9 - کراون - 3 و پلی وینیل بنزو - 9- کراون - 3
تعیین بهترین شرایط جداسازی ویتامرهای ‏‎B6‎‏ توسط کروماتوگرافی مایع با فاز مایسلی مرکب ‏‎SDS/Brij-35‎‏
بررسی تاثیر دما، درصد اصلاگر آلی و ‏‎pH‎‏ فاز متحرک بر بازداری و گزینش پذیری در ‏‎RP-HPLC‎‏ براساس معادله ‏‎Lser‎‏
سنتز اکسیمهای سین ‏‎(syn)‎‏ و آنتی ‏‎(Anti)‎‏ و بررسی آلکیل دار شدن، آلکیل دار شدن احیائی با سدیم بوروهیدرید در محیط کربوکسیلیک اسید
اندازه گیری همزمان ترکیبات نیترآمینی و نیتروآروماتی با روش اسپکتر و فتومتری - کالیبراسیون چند متغیره (حداقل مربعات جزیی) ‏‎(PLS)‎‏
اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی وانادیم به روش سینیکی با استفاده از اکسیداسیون سبز مالاشیت توسط برمات پتاسیم و بیسموتات سدیم
استخراج و پیش تغلیظ مقادیر بسیار کم سرب توسط دیسکهای اکتادسیل سیلیکای اصلاح شده و اندازه گیری آن توسط اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای
سنتز مشتقات نورازانی
مطالعه کارایی برخی فراورده های طبیعی در جمع آوری بعضی آلاینده ها (فلزات سنگین) از آب و بهینه سازی شرایط آن

چگونه میتوان
سوال من این است كه چگونه میتوان جذر 15.9 را حساب كرد
پاسخ :
آقای امیر شما می توانید دو روش محاسبه جذر 15.9 را در صفحه سؤالات دیگران بیابید.
57 out of 100 based on 32 user ratings 857 reviews

نباشید حدود 3 هفته ی پیش سوالی پرسیدم و شما جواب دادید، مكالمات عبارتند
دهم تا ری
زیر را بدهید.
مشكل بی دقتی روبه رو هستم ونمیتوانم این مشكل را ح
كتاب را می خ
كه وزن آنها بر حسب گرم یك عدد طبیعی است از هر نوع سكه به هر تعداد موجود
چنین عبارتی را سریع نوشت ؟ فرمولی برای أن را بنوسید 100-...+4-3+2-1 100+...4+3-2+1-
عدد
عدد
سنتز و شناسایی مشتقات جدید 2- پیرازولین و بررسی خاصیت ضدمیکروبی آنها
استخراج یک معادله حالت جدید تعمیم یافته نوع واندروالسی از طریق مکانیک آماری سیالات
سنتز مشتقات جدید از ایزواکسازولین ها، 2-پیرازولین ها و بررسی خوص ضدمیکروبی ترکیبات سنتز شده
بررسی دینامیک رزونانس مغناطیسی هسته های ‏‎BC, 1H, 14N‎‏ و محاسبه انرژی آزاد فعال سازی از طریق یک سیستم تک مکانی و دو مکانی
کاربرد روش ولتامتری در بررسی نقش مواد افزودنی در حمامهای الکترولیتی نیکل
روشی جدید برای اندازه گیری سورفکتانتهای غیریونی در شوینده های مایع به کمک تکنیکها اسپکتروفتومتری
تهیه و شناسایی کمپلکسهای تری آلکیل فسفات با برخی از عنصرهای واسطه ردیف اول
تهیه و شناسایی چند ترکیب اورگانوفسفر
مطالعه روش های پوشانیدن پلاتین بر روی کربن و بررسی آن
بررسی کیفی و کمی اسانس اندامهای مختلف گلپر در مراحل مختلف رشد
*